آزمايشگاه مركزي دانشگاه اصفهان با هدف كاربرد بهينه دستگاههاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي دانشگاه و خدمات رساني به موسسات خارج از دانشگاه در ارديبهشت ماه سال 1382 تاسيس گرديد.
آمار بازدید از سایت

بازدید امروز:105
بازدید ماه جاری:4225
بازدید سال جاری:24766

 

قابل توجه کليه مراکز آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي و صنعتي:

روند بازديد هاي عمومي_ تخصصی  از آزمايشگاه مرکزي به شرح ذيل مي باشد.

-    -  ارائه درخواست کتبي از سوي مرکز متقاضي به واحد تجهيزات آزمايشگاه مرکزي.

-    - بررسی درخواست و اخذ موافقت مديريت آزمايشگاه مرکزي.

-    -  اطلاع رساني به مرکز متقاضي جهت انجام امور اداری لازم و تعيين زمان بازديد

 بازديدها در سه سطح قابل اجرا است:

-  بازديد عمومی کل آزمايشگاه حداکثر يک ساعت

-  بازديد نيمه  تخصصی کل آزمایشگاه حداکثر 2.5 ساعت

-  بازدید تخصصی تک دستگاه حداکثر 2 ساعت